logo

IN 3D ĐIÊU KHẮC TẠO HÌNH

  • Chủ đầu tư

  • Tổng giám đốc

  • Liên hệ

  • Tổng giá trị hợp đồng

  • Thời gian hoàn thành

IN 3D ĐIÊU KHẮC TẠO HÌNH

12-09-2021 13:07

3D TẠO HÌNH CON VẬT

TÊN DỰ ÁN: 3D TẠO HÌNH ĐIÊU KHẮC CON VẬT

CHỦ ĐẦU TƯ: .......................

SỐ ĐIỆN THOẠI: ...............

ĐỊA CHỈ: ...................

NĂM: ............

........................