Công trình chào mừng Phổ Yên lên Thị Xã

IMG_1178 IMG_1181 IMG_1183 IMG_1185 IMG_1192 IMG_1195 IMG_1205 IMG_1209 IMG_1211 IMG_1213 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1264 IMG_1267